Dubysos aukštupio school

„What you want to bring into life, you must first bring into school“
- Wilhelm von Humboldt

Pradinis ugdymas


Pradinio ugdymo PASKIRTIS – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.


UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS.

Ugdymo turinys integruojamas, remiantis Tarptautinio bakalaureato patirtimi pagal 6 temas: „Kas aš esu“, „Kur aš esu vietos ir laiko požiūriu“, „Kaip aš išreiškiu save“, „Kaip veikia pasaulis“, „Kaip mes organizuojame savo gyvenimą“, „Dalijimasis planeta“.

 
GRUPINIO TYRIMO PROJEKTAS.

Kiekvienas 1–4 klasės mokinys atlieka grupinį tyrimą. Produktas arba rezultatas kuriamas mokiniams bendradarbiaujant, bet yra ir akivaizdus kiekvieno mokinio individualus įnašas ir dalyvavimas procese. Grupinio tyrimo projektai leidžia mokiniams kolektyviai planuoti ir prisiimti atsakomybę už skirtingus projekto aspektus. Mokinys, atlikdamas grupinį tyrimą, siekia mokytis tyrinėti, planuoti, veikti, įsivertinti. Baigę grupinį projektą, mokiniai parengia pristatymą.

PREVENCIJA.

Įgyvendinama LIONS QUEST patyčių prevencijos programa. Smurtui ir patyčioms fiksuoti bei operatyviam situacijų sprendimų priėmimui pasitelkiama virtuali „Patyčių dėžutė“. Taikome mokymosi bendradarbiaujant metodus, kurie užtikrina palankias sąlygas mokyklos etikai (etosui), pagrįstai savitarpio pagarba, lygybe (tarp mokytojo ir mokinių, taip pat tarp pačių mokinių) ir tolerancija asmenybių skirtingumui. Kuriama teigiama mokymosi aplinka, stiprinti emocinius tarpusavio saitus.

DEMOKRATINIS UGDYMAS.

Mokykloje diegiami Demokratinio ugdymo principai. Demokratinio ugdymas keičia mokinių motyvaciją mokytis ir padeda augti autentiškai, išsilavinusiai bei pilietiškai aktyviai jaunajai kartai, gebančiai įveikti XXI a. kylančius iššūkius. Vienas demokratinio ugdymo ramsčių – pasitikėjimas vaiku, jo vidiniu smalsumu ir gebėjimu priimti sprendimus. Šio ugdymo siekiamybė – kad vaikai augtų be baimės ir taptų atsakingi, empatiški ir savarankiški piliečiai. Mokykloje vyksta individualūs pokalbiai su kiekvienu mokiniu, klasės susirinkimai, mokyklos susirinkimai.