Dubysos aukštupio school

„What you want to bring into life, you must first bring into school“
- Wilhelm von Humboldt

Nuostatai

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-232

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, trumpasis pavadinimas – Dubysos aukštupio mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 305616433.

3. Mokyklos įsteigimo data ir veiklos pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas – Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Mokyklos buveinė – Dubysos g. 15, 80201 Bubiai, Šiaulių rajonas.

10. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.

12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla, kodas 31231100. Kita mokyklos paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymosi formos ir būdai:

  1. mokymosi formos – grupinio (kodas 40) ir pavienio mokymosi (kodas 50);
    1. mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis (kodas 401), individualus (kodas 501), savarankiškas (kodas 502), nuotolinis (kodas 503), ugdymosi šeimoje.

15. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas.

16. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pažymėjimą baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pradinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

17. Mokyklą sudaro trys struktūriniai padaliniai (toliau – Skyriai):

17.1. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos Aukštelkės skyrius:

17.1.1. buveinė – Paparčių g. 2, 80180 Aukštelkės k., Šiaulių rajonas;

17.1.2. mokymo kalba – lietuvių;

17.1.3. mokymosi formos – grupinio (kodas 40) ir pavienio mokymosi (kodas 50);

17.1.4. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis (kodas 401), individualus (kodas 501), savarankiškas (kodas 502), nuotolinis (kodas 503), ugdymosi šeimoje.

17.1.5. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas.

17.2. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyrius:

17.2.1. buveinė – Dubysos g. 15, 80201 Bubiai, Šiaulių rajonas;

17.2.2. mokymo kalba – lietuvių;

17.2.3. mokymosi formos – grupinio (kodas 40) ir pavienio mokymosi (kodas 50);

17.2.4. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis (kodas 401), individualus (kodas 501), savarankiškas (kodas 502), nuotolinis (kodas 503), ugdymosi šeimoje.

17.2.5. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas.

17.3. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos Kurtuvėnų skyrius:

17.3.1. buveinė – P. Višinskio 1A, 80224 Kurtuvėnai, Šiaulių rajonas;

17.3.2. mokymo kalba – lietuvių;

17.3.3. mokymosi formos – grupinio (kodas 40) ir pavienio mokymosi (kodas 50);

17.3.4. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis (kodas 401), individualus (kodas 501), savarankiškas (kodas 502), nuotolinis (kodas 503), ugdymosi šeimoje.

17.3.5. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas.

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir mokyklos pavadinimu, antspaudą su Savivaldybės herbu ir mokyklos pavadinimu, blanką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro (toliau – ŠMSM) įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

20.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. spausdinimas ir įrašų tiražavimas, kodas 18;

21.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

21.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.4. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.5. bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas, kodas 84.20;

21.6. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

21.7. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

21.8. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

21.9. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

21.10. kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

22. Mokyklos veiklos tikslas – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti, tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

23. Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą;

23.2. sudaryti sąlygas mokiniams įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei gauti valstybės pripažintus išsilavinimo pažymėjimus;

23.3. sudaryti sąlygas vaikams, mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

23.4. teikti vaikams, mokiniams švietimo pagalbą;

23.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

23.6. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

23.7. užtikrinti darnią vaiko, mokinio prigimtinių galių plėtotę, puoselėjant jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą, ugdant kompetencijas, reikalingas sėkmingam iškylančių asmeninio bei socialinio gyvenimo klausimų sprendimui;

23.8. formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą;

23.9. formavimo židinį;

23.10. ugdyti vaikų ir mokinių kultūrinės saviraiškos gebėjimus.

24. Mokyklos funkcijos:

24.1. vadovaudamasi ŠMSM tvirtinamomis ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenių reikmes, konkrečius vaikų bei mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, Mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis konkretina ir individualizuoja turinį;

24.2. rengia neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

24.4. atlieka vaiko ir mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą ŠMSM ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

24.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.6. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų ir mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

24.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, popamokinę vaikų ir mokinių priežiūrą, pailgintas dienos grupes, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.8. stiprina Mokyklą kaip vietos bendruomenės švietimo, kultūros bei vertybinių nuostatų formavimo židinį;

24.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

24.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi ŠMSM patvirtintais teisės aktais;

24.12. vykdo ugdymo pasiekimų patikrinimus, dalyvauja nacionaliniuose mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vertina ir įsivertina savo veiklą;

24.13. organizuoja vaikų ir mokinių maitinimą;

24.14. organizuoja mokinių laisvalaikį ir pramogas;

24.15. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

24.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

25. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai ŠMSM nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Mokykla, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti ir kurti naujus ugdymo(si), mokymo(si) metodus, modelius ir veiklos būdus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

26.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.3. ŠMSM nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus bei programas;

26.4. teisės aktų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

26.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

26.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27. Mokykla privalo:

27.1. užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei;

27.2. sudaryti vaikams ir mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.3. sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui ir mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas ŠMSM patvirtintas Rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

27.4. skelbti Mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse informaciją apie Mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir išvadas, Mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Mokyklos vykdomas veiklas;

27.5. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Mokyklai vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymo tvirtinimas ir konkursas dėl priėmimo organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas teisės aktuose numatytoms institucijoms.

29. Mokyklos veikla organizuojama pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą:

29.1. strateginį planą, kuriam yra pritarta Mokyklos tarybos protokoliniu nutarimu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

29.2. metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir metinis veiklos planas yra suderintas su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi;

29.3. Mokyklos ugdymo planą, suderintą su Mokyklos taryba ir Savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

30. Mokyklos direktoriaus funkcijos:

30.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

30.2. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.3. užtikrina Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

30.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

30.5. priima į Mokyklą vaikus ir mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro  mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

30.6. kartu su Mokyklos taryba sprendžia Mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;

30.7. suderinęs teisės aktų nustatyta tvarka, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles / Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;

30.8. sudaro vaikams, mokiniams ir Mokyklos darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

30.9. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.10. leidžia įsakymus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

30.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

30.12. sudaro Mokyklos vardu sutartis, reikalingas Mokyklos funkcijoms atlikti;

30.13. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.14. atsako už Mokyklos finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Mokyklos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo;

30.15. rūpinasi Mokyklos darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir organizuoja jų atestaciją ŠMSM nustatyta tvarka, organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;

30.16. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.17. bendradarbiauja su vaikų ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.18. už mokinio elgesio normų pažeidimus skiria mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

30.19. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

30.20. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui ir mokiniui, kurio atžvilgiu buvo panaudotas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

30.21. teikia Mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai svarstyti ir viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą pagal ŠMSM nustatytus reikalavimus;

30.22. atstovauja Mokyklai kitose įstaigose ir institucijose;

30.23. vykdo kitas teisės aktuose ir Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

30.24. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti mokytojui, atliekančiam funkcijas pagal įgaliojimą.

31. Mokyklos direktorius atsako už tai, kad Mokykloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimą, demokratinį Mokyklos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, Mokyklos bendruomenės narių informavimą, Mokyklos darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

32. Mokyklos mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir / ar Metodinė taryba, kurių veikla organizuojama pagal Mokyklos direktoriaus nustatytą tvarką.

33. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veikla Mokykloje organizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

34. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:

34.1. Mokyklos taryba;

34.2. Mokytojų taryba;

34.3. Tėvų komitetai;

34.4. Mokinių komitetai.

35. Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę. Mokyklos taryba padeda demokratiškai valdyti Mokyklą, spręsti Mokyklai aktualius klausimus.

36. Mokyklos taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių vaikų ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių atstovų. Mokyklos taryba sudaroma dvejų metų kadencijai. Mokyklos tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos nariu.

37. Mokyklos taryba sudaroma iš 13 narių. Narius į Mokyklos tarybą renka: po vieną tėvą (globėją, rūpintoją) – deleguoja visuotiniai Skyrių tėvų susirinkimai, po vieną vietos bendruomenės atstovą iš kiekvienos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje esančios seniūnijos – deleguoja Seniūnaičių sueiga, po vieną mokytoją iš kiekvieno koncentro (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo) – Mokytojų taryba, po vieną 1–10 klasių mokinį – deleguoja Skyrių mokinių susirinkimai. Nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas šiame punkte nustatyta tvarka.

38. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame Mokyklos tarybos posėdyje. Šiame posėdyje išrenkamas Mokyklos tarybos sekretorius.

39. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Mokyklos tarybos pirmininkas kviečia Mokyklos tarybos posėdžius. Jei jo nėra, įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių. Kartu su reikalavimu pateikiami svarstytini klausimai. Esant būtinumui, Mokyklos tarybos posėdžius gali inicijuoti ir Mokyklos direktorius. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

40. Be Mokyklos tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, socialiniai partneriai, rėmėjai, vietos ir Mokyklos bendruomenės nariai, nesantys Mokyklos tarybos nariais.

41. Mokyklos taryba atlieka tokias funkcijas:

41.1. vertina Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą;

41.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam Mokyklos veiklos planui, Mokyklos Nuostatams, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarsto Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

41.4. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

41.5. kolegialiai svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

41.6. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

41.7. teikia siūlymus dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.8. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

41.9. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų ir mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.10. svarsto ir kitus Mokyklos veiklos organizavimo klausimus.

41. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir šiuose Nuostatuose nustatytai kompetencijai.

42. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

43. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti bei ugdymo kokybei užtikrinti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.

44. Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame Mokytojų tarybos posėdyje.

45. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

46. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktuose ir Nuostatuose nustatytos kompetencijos klausimais:

46.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

46.2. planuoja ugdymo turinį, aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos;

46.3. atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį;

46.4. susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

46.5. susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;

46.6. aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus;

46.7. aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su Mokyklos veiklos tikslais.

47. Tėvų komitetai – kiekviename Skyriuje veikiančios Mokyklos tėvų savivaldos institucijos. Komitetus vienerių metų laikotarpiui sudaro ugdytinių bei mokinių tėvai, pareiškę norą dalyvauti veikloje. Komitetai formuojami savanoriškumo principu, atsižvelgiant į svarstomų klausimų aktualijas.

48. Tėvų komitetų funkcijos:

48.1. padeda spręsti Mokyklos aprūpinimo klausimus;

48.2. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, tėvų švietimą;

48.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

48.4. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

48.5. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

48.6. susitaria dėl Tėvų komitetų veiklos organizavimo.

49. Mokinių komitetai – kiekviename Skyriuje veikiančios Mokyklos mokinių savivaldos institucijos. Komitetus vienerių metų laikotarpiui sudaro 1–10 klasių mokiniai, pareiškę norą dalyvauti veikloje. Komitetai formuojami savanoriškumo principu, atsižvelgiant į svarstomų klausimų aktualijas.

50. Mokinių komitetų funkcijos:

50.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

50.2. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

50.3. organizuoja savanorių veiklą;

50.4. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

50.5. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

50.6. susitaria dėl Mokinių komitetų veiklos organizavimo.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

51. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai kvalifikaciją tobulina ŠMSM nustatyta tvarka. Mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai atestuojasi ŠMSM nustatyta tvarka.

54. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų veikla vertinama kasmet ŠMSM nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

55. Mokykla teisės aktų nustatyta tvarka perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

56. Mokyklos lėšos:

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

56.2. įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas;

56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

56.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

57. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą.

62. Mokyklos internetinėje svetainėje (https://en.dubysos.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie Mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir išvadas, Mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Mokyklos vykdomas veiklas.

63. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Savivaldybės vykdomosios institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

64. Nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Mokyklos taryba, tvirtina Savivaldybės taryba.

65. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

________________

PRITARTA

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos tarybos

2021-05-20 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 1

2021-07-07 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 1

nuostatai su gegistrų žymomis