Dubysos aukštupio school

„What you want to bring into life, you must first bring into school“
- Wilhelm von Humboldt

Pagrindinis ugdymas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mokykloje PRINCIPAI:

  1. Humaniškumo – teigiamo besąlygiško asmens vertingumo, pagarbos individualybei pripažinimas, kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius atitinkančio ugdymo turinio atrinkimo ir tinkamo jo įgyvendinimo užtikrinimas;

2 .Demokratiškumo – kiekvieno mokyklos bendruomenės nario teisės dalyvauti priimant sprendimus, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimą pripažinimas;

3. Įvairovės – galimybių mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudarymas lanksčiai ir kūrybiškai siekti ugdymo(-si) tikslų, taikant įvairias mokymo(-si) strategijas, mokymo metodus, parenkant ir paskirstant ugdymui skirtą laiką, mokymo priemones ir kuriant ar parenkant nestandartines ugdymo(-si) aplinkas.

4. Solidarumo – kiekvieno bendruomenės nario pastangų nukreipimas siekti bendro mokyklos tikslo;5.Kultūrinio tapatumo – teigiamo savęs priskyrimo tam tikrai sociokultūrinei bendrijai palaikymas, ištikimybės savajai kultūrai, įsipareigojimo ją perimti ir puoselėti skatinimas.

FORMUOJAMOS UGDYTINIŲ SAVYBĖS:

Smalsūs 

Mąstantys 

Visapusiškai išprusę 

Bendraujantys 

Principingi 

Atviri pasauliui 

Rūpestingi 

Harmoningi 

Nebijantys rizikuoti


MOKINIŲ SAVYBĖS UGDOMOS PER:

1. Integruotą ugdymą

2. Mokymąsi bendradarbiaujant

3. Asmeninius projektus ir grupinius tyrinėjimus

4. Socialinę – pilietinę veiklą

5. Pažintinę, kultūrinę veiklą

6. Įtraukiantį, išmanųjį ugdymą

7. Dalykus

8. Neformalųjį švietimą

9. Klasės valandas


UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

1. Ugdymo turinys integruojamas, remiantis Tarptautinio bakalaureato patirtimi pagal 6 temas: „Kas aš esu“, „Kur aš esu vietos ir laiko požiūriu“, „Kaip aš išreiškiu save“, „Kaip veikia pasaulis“, „Kaip mes organizuojame savo gyvenimą“, „Dalijimasis planeta“. 

2. Įgyvendinama LIONS QUEST patyčių prevencijos programa.

3. Smurtui bei patyčioms fiksuoti bei operatyviam situacijų sprendimų priėmimui pasitelkiama virtuali „Patyčių dėžutė“.


ASMENINIS PROJEKTAS Asmeninis projektas skirtas mokinių gabumams, stiprybėms atskleisti. Jis padeda motyvuoti mokinį darbinei veiklai, leidžia jam pajusti savo galimybes, tyrinėti, atskleisti savąjį ,,Aš‘‘.Asmeninis projektas atliekamas pagrindinio ugdymo programos 5–10 klasėse. AP mokiniai gali rengti ir atlikti individualiai ir grupėje. Produktas arba rezultatas gali būti kuriamas mokiniams bendradarbiaujant, bet turi būti akivaizdus kiekvieno mokinio individualus įnašas ir dalyvavimas procese. Asmeninių projektų eiga fiksuojama OneNote aplinkoje. Už fiksavimą atsakingi mokytojai, turintys asmeninio projekto dalyką.


MOKINIO PAŽANGOS FIKSAVIMAS Asmeninis mokinio pažangos aplankas. Asmeninės pažangos aplanko paskirtis – padėti mokiniams stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų, stiprinant savo gebėjimus. Aplankas talpinamas virtualioje aplinkoje. Asmeninės pažangos aplanką sudaro „Asmenybės ugdymosi užrašai“ ir „Mano sėkmės aplankas“.